Projecten en Referenties

Projecten en referenties

Hier treft u een selectie aan van projecten waar wij nu aan werken en aan gewerkt hebben. Hiermee kunt u een eerste indruk krijgen van onze kennis en ervaring, maar een persoonlijk gesprek is nog altijd het beste. Aarzel dus niet en neem gerust contact met ons op om nader kennis te maken!


Programmaregisseur Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
In de gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn de speerpunten uit het collegeakkoord vertaald naar een 4-tal programma’s. Eén van die programma’s is “Buitengebied in Balans”. Hierbij wordt ingezet op een balans tussen agrarisch landgebruik, de kwaliteit van natuur en landschap, de groeimogelijkheden van recreatie en toerisme, de mogelijkheden voor economische activiteiten en de kwaliteit van leef- en werkomgeving. Dit in verbinding met bodem, water en lucht.

De ambtelijke organisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voert de volledige bedrijfsvoering uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Binnen deze organisatie is een programmabureau verantwoordelijk voor de aansturing van de programma’s.

BB Management & Advies is gevraagd om als programmaregisseur verantwoordelijk te zijn voor het speerpunt ‘Buitengebied in balans’. Voor beide colleges (Dinkelland en Tubbergen) zijn wij daarmee het eerste aanspreekpunt en strategisch adviseur. Met hen stemmen we de te volgen koers af, bepalen we de gewenste maatschappelijke effecten en vertalen we deze in doelen. Binnen het programma zorgen we dat de verschillende projecten en inspanningen hieraan bijdragen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met een team van sterk betrokken en deskundige medewerkers.


Kartrekker Omgevingsgericht Werken, Hof van Twente (heden)
Gemeenten staan voor een belangrijke opgave bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021. Enerzijds betreft dat de aanpassingen op het gebied van wet en regelgeving, evenals de digitale systemen voor het beschikbaar maken van informatie en het in kunnen dienen van vergunningsaanvragen.   Anderzijds vraagt de omgevingswet ook om een nieuwe manier van werken. Met kortere doorlooptijden voor vergunningverlening, zal bij meer complexe aanvragen in het voortraject met de initiatiefnemer gezocht moeten worden naar mogelijkheden planinitiatieven van inwoners en bedrijven haalbaar te maken. Deze nieuwe aanpak wordt ook wel Omgevingsgericht Werken genoemd. BB Management & Advies is door de gemeente Hof van Twente gevraagd om voor haar gemeente deze nieuwe aanpak vorm te geven en te implementeren in de organisatie, als onderdeel van de totale implementatie van de nieuwe Omgevinsgwet.


Adviseur Huisvesting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (heden)
(www.hku.nl) In 2014 is in het Strategisch huisvestingsplan vastgesteld, met als doel om de huisvesting van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) te veranderen om beter aan te sluiten bij de ambities van HKU. In de jaren daaropvolgend is (ook met ondersteuning van BB Management & Advies) de huisvesting op deze wijze voor de meeste schools gerealiseerd, met uitzondering van de school Theater.

In juli 2019 is door het CvB de opdracht gegeven de mogelijkheden voor (her)huisvesting van de school Theater te onderzoeken. Tegelijkertijd is opdracht gegeven om te komen tot een nieuw, geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan. Hiervoor wordt ook de visie op het onderwijs geactualiseerd om de huisvesting optimaal ten dienste van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs vorm te kunnen geven.

BB Management & Advies is door HKU ingehuurd om als lid van de stuurgroep Huisvesting, onder voorzitterschap van het College van Bestuur, aansturing te geven aan het opstellen van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan en de (mogelijke) (her)huisvestingsopgave die hieruit volgt, inclusief de huisvesting van de school Theater.


Programmamanager Herstructurering Openbare Ruimte, Hof van Twente
Binnen de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Hof van Twente bestaat de wens om op een andere manier te kijken naar hoe de gemeente omgaat met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De wens is om een vorm van beheer te vinden waarin een integrale aanpak centraal staat, gericht op de inwoner. Deze manier van werken vraagt iets van de huidige organisatie. Daarom is BB Management & Advies gevraagd om als programmamanager te onderzoeken wat het beoogd eindbeeld kan zijn, wat daarbij nodig is binnen de organisatie en hoe dit bereikt kan worden. Bij deze veranderopgave was kennis en ervaring binnen gemeentelijke organisaties, het zoeken naar verbindingen en het kunnen inspireren en motiveren, de reden om te kiezen voor BB Management & Advies.


Beleidsadviseur / projectmanager Asbest-bodemsanering ’t Gijmink, Hof van Twente
De Provincie Overijssel en Gemeente Hof van Twente, werken sinds 2013 gezamenlijk aan de asbestbodemsanering in de woonwijk ’t Gijmink in de plaats Goor waar sinds 1937 de (voormalige asbest) fabriek Eternit gevestigd is. Op basis van historisch onderzoek en uitgevoerde bodemonderzoeken en –saneringen, is vastgesteld dat in het wijkdeel ’t Gijmink, met ruim 500 private percelen, asbest in de bodem zit. De provincie en gemeente willen met de huidige asbestsanering mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbest wegnemen.

Tot naar verwachting eind 2019 worden in totaal 550 particuliere tuinen en het openbaar groen, asbest vrij gemaakt. Het project is een gezamenlijk project van de provincie en de gemeente, waarbij BB Management & Advies als beleidsadviseur en projectleider asbestsanering de gemeente Hof van Twente ondersteunt en vertegenwoordigt.
www.saneringgijmink.nl


L1070593Adviseur Restaurant VROEG, Bunnik (www.vroeg.nl)
Rondom het landelijk gelegen restaurant VROEG in Bunnik, heeft de provincie Utrecht in 2018 de Koningsweg (N411) van Bunnik naar Utrecht aangepast. Dit had ondermeer consequenties voor de ligging en de bereikbaarheid van VROEG. BB Management & Advies heeft de eigenaren van VROEG geadviseerd bij het proces waarin de plannen verder uitgewerkt zijn én er gesprekken gevoerd werden met onder andere de provincie en de gemeenten Utrecht en Bunnik. Onze rol was erop gericht de belangen van VROEG te behartigen en een professionele gesprekspartner te zijn in het proces.


Nieuwbouw Euroflor BV te Horst
Euroflor is een groeiend bedrijf in de retail van bloemen en planten. Euroflor BV heeft in 2018 een eigen duurzaam gebouw ontwikkeld. In samenwerking met bouwkundig adviesbureau DuurzaamBouwen heeft BB Management & Advies zowel de (bouw)voorbereiding van deze nieuwbouw verzorgd, als directie gevoerd tijdens de uitvoering. Hierbij was onze rol met name gericht op het proces- en projectmanagement, alsmede de planologische procedures en aansturing van het bouwteam. DuurzaamBouwen heeft het ontwerp gemaakt van dit bijzondere gebouw en heeft de bouwdirectie verzorgd.


HKU_Oudenoord

Projectmanager Herhuisvesting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
(www.hku.nl)De HKU heeft vanaf 2013 tot 2017 gewerkt aan een nieuw huisvestingsconcept, gericht op kwaliteitsverbetering en continuïteit. Dit plan had voor ogen om de huisvesting te concentreren in een straal van 2,5 km rondom de Domtoren en daarmee een stadscampus te creëren met de verschillende onderwijslocaties in Utrecht.

Dit huisvestingsconcept is stapsgewijs uitgevoerd. In 2013 is een eerste stap gezet met de aankoop van locatie Oudenoord 700 welke vanaf 1 september 2015 in gebruik is genomen. In januari 2016 is een tweede nieuwe locatie (gedeeltelijk) in gebruik genomen, namelijk de Pastoe fabriek aan de Rotsoord te Utrecht. In de zomer van 2016 is het tweede deel van de Pastoe fabriek afgerond en in gebruik genomen. Daarnaast heeft een grootschalige verbouw plaats gevonden van de bestaande HKU locatie aan de Ina Boudier Bakkerlaan. Met deze verbouw is zowel een upgrade van de faciliteiten gerealiseerd, alsook een verhuizing mogelijk gemaakt van de HKU in Hilversum naar Utrecht. Tot slot is in het voorjaar van 2017 de locatie Lange Vie, waar zowel onderwijs gevestigd was alsook de ondersteunende diensten en het bestuur, verhuist naar de nieuwe hoofdlocatie Nieuwekade.

De voorbereiding en uitvoering van de verbouwingen en verhuizing naar de verschillende (nieuwe) locaties, viel onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Facilitaire Zaken & Huisvesting van de HKU. BB Management & Advies was door deze afdeling ingehuurd om als projectmanager herhuisvesting, sturing te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de planvoorbereiding, verbouwingen en verhuizingen, alsmede het implementeren van het facilitair beheer van de HKU. Hierbij heeft BB Management & Advies zowel leiding gegeven aan het interne projectteam van HKU alsook aan het bouwteam voor de uitvoering.


Projectmanager (interim) Gemeente Alphen aan den Rijn (www.alphenaandenrijn.nl)
Als interim projectmanager heeft BB Management & Advies gewerkt aan een aantal projecten in Alphen aan den Rijn, zoals een woningbouwproject en een viertal centrumplanontwikkelingen in de (voormalige) gemeente Rijnwoude.


_MG_3918Project- en omgevingsmanager herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard, Koudekerk aan den Rijn
In overleg met de ondernemers van het bedrijventerrein is een masterplan voor revitalisatie en uitbreiding van het bedrijventerrein ontwikkeld. De rol van BB Management & Advies is gericht geweest op het creëren van een gezamenlijke visie en draagvlak, alsmede het haalbaar maken van realisatie van dit masterplan in zowel ruimtelijke zin (RO), ontwikkelstrategie en financiële mogelijkheden.


Planontwikkeling woningbouwlocaties
Op eigen initiatief heeft BB Management & Advies, in samenwerking met enkele projectontwikkelaars, de haalbaarheid onderzocht van een aantal woningbouwprojecten. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete projectvoorstellen welke zijn voorgelegd aan de betrokken stakeholders. Onze rol heeft zich met name gericht op de planontwikkeling en op de samenwerking met de ontwikkelaar en gemeenten, contractvormen en ontwikkelstrategie, alsmede de invulling van het woonprogramma, de risicoanalyse en de algemene planontwikkeling.


2476Nieuwbouw van basisschool De Tweeklank, Hazerswoude-Rijndijk
(www.tweeklank.nl)
Ten behoeve van de RK Basisschool De Tweeklank, is een nieuwe school gerealiseerd. De rol van BB Management & Advies was gericht op het (bouw-)projectmanagement, waarbij wij de realisatie van het project hebben begeleid in opdracht van de gemeente Rijnwoude en het schoolbestuur. BB Management & Advies heeft daarbij ook de bouwdirectie verzorgd richting de aannemers.


Procesmanagement ontwikkeling school en woningen te Waterland
In opdracht van de gemeente Waterland is in 2012 een nieuwe openbare basisschool gebouwd in Monnickendam. De school is gerealiseerd in combinatie met woningen, waardoor een optimaal financieel resultaat en een kwalitatief goede school voor de gemeente gerealiseerd kon worden. BB Management & Advies heeft hierbij zowel de advisering ten aanzien van de ontwikkelstrategie verzorgd (financiële en planologische haalbaarheid), alsook de procesbegeleiding in de selectie van marktpartijen voor de planontwikkeling en realisatie, de contractvorming en de kwaliteitsbewaking.


Procesmanagement uitbreiding winkelcentrum Hardinxveld-Giessendam
In opdracht van de eigenaar van winkelcentrum Den Bogerd in Hardinxveld-Giessendam, heeft BB Management & Advies in nauw overleg met de gemeente een uitbreidingsplan opgesteld voor het winkelcentrum. Ten behoeve hiervan heeft BB Management & Advies deel uitgemaakt van het (gemeentelijk) planteam herstructurering binnenstad Hardinxveld en het overleg tussen ondernemers en de gemeente. Onze rol was erop gericht overeenstemming met de gemeente te bereiken over de uitbreidingsplannen, de belangen van de eigenaar daarin te behartigen en op gebiedsniveau het nieuwe programma aan te laten sluiten bij het bestaande winkelprogramma van het centrumgebied.


Haalbaarheidsonderzoek herstructurering bedrijventerrein Noordschil, Baarn
In opdracht van enkele ondernemers van bedrijventerrein Noordschil in Baarn, heeft BB Management & Advies een herstructureringsadvies opgesteld gericht op een subsidieaanvraag EZ als Pilot voor “verzakelijking bedrijventerreinen” (landelijk 7 pilot). Het advies is daarbij gericht geweest op het betrekken van marktpartijen in de financiering van de herstructurering, zowel gebruikers als beleggers. De aanvraag is tot stand gekomen in overleg met de provincie Utrecht en het ministerie van (voorheen) Economische Zaken. BB Management & Advies heeft daarbij het overleg gevoerd tussen de betrokken stakeholders om te komen tot de subsidieaanvraag.


Projectmanager Nieuwbouw Multifunctionele Accommodaties gemeente Utrecht
Als senior bouw- en projectmanager is de oprichter van BB Management & Advies, te weten Bert Blaauwendraad, (in loondienst bij bij de gemeente Utrecht) verantwoordelijk geweest voor de planontwikkeling en realisatie van drie Multifunctionele Accommodaties in Utrecht, te weten Kindercluster “De Weide Wereld” (11.500 m2 bvo) en het “Cultuurcampus Vleuterweide” (25.000 m2 bvo) in Vleuterweide, alsook het “Zorgcluster Spoor” (5.500 m2 bvo) in Leidsche Rijn. Hij was hierbij primair verantwoordelijk voor de uitwerking van het programma, het ontwerp en de realisatie van het gebouw, maar ook de RO procedures en overige ruimtelijke aspecten van de projecten. Dit alles in nauwe samenwerking met de eindgebruikers, te weten onderwijsinstellingen, sportaccommodaties, bibliotheken, muziek- en dansscholen en zorginstelingen.